רשימה מרכזת - תחילת עבודות - צמודי קרקע למגורים

תחילת עבודות - רשימה מרכזת

הנחיות להליך קבלת אישור תחילת עבודות

1א - הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

1ב - הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע

1ג - הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

1ד - הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע

2 - הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה

3א - הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין

3ב - הצהרת אחראי לביצוע שלד הבניין

4 - הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה

5א - הצהרת קבלן רשום לביצוע בנייה או עבודה

7 - אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין

8 בקשה לאישור תחילת עבודות

10 - הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין

11 - הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר בניה

16 - הודעה על השלמת גידור ושילוט האתר לצורך ביצוע הבנייה או העבודה

17 - לוח זמנים משוער לביצוע - תחילת עבודות

18 - נוהל עודפי עפר - תחילת עבודות

24 - התחייבות לפעול על פי ההנחיות