הסמכת הוועדה

הוועדה המקומית דרום השרון הוכרה כוועדה הראויה לקבל סמכויות נוספות על פי הרפורמה לחוק התכנון והבניה.

מינהל התכנון במשרד הפנים בחר בוועדה המקומית לתכנון ובניה בדרום השרון כאחת הוועדות הראשונות שיכנסו בשנת 2014 למערך ההדרכה וההטמעה של ההליכים החדשים והסמכויות הנוספות לוועדה המקומית ע"פ הרפורמה בחוק התכנון והבנייה.

במסגרת ההליך שיזם משרד הפנים תבוצע בשנת 2014 הדרכה מקיפה על מערכת מחשוב מקוונת שתוטמע בוועדות לתכנון ובניה במטרה לשפר ולייעל את עבודתה.

ההליך מבוצע בהתאם לתיקון מס' 101 לחוק התכנון והבניה שייכנס לתוקף ביום 01/08/2014 ויביא לשינוים רבים בעבודת הוועדה שעיקרם הוספת סמכויות לוועדות המקומיות, עדכון הליכי התכנון בדגש על יעילות, שקיפות ומקצועיות התהליך וכן הליכי רישוי חדשים, מקוונים וקצובים בזמן.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה בדרום השרון היא מהוועדות הראשונות שנבחרו ללמוד, להטמיע וליישם את הליכי העבודה החדשים, וזאת לאחר שהוועדה המקומית הוכיחה כי היא ראויה להיכנס להליך בהיבטים של מנהל תקין, איכות הצוות המקצועי, ומחשוב הוועדה.